KOOLITUSED

Meie eesmärgiks anda praktilisi teadmisi Töötervishoiu- ja tööohutusalase seadusandluse rakendamisest ettevõttes ning aidata tagada töötajatele ohutuse ja tööheaolu täites Tööinspektsiooni nõuded antud valdkonnas.

MEIE KOOLITUSED:

 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24-tunnine) *
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8, 6 ja 4-tunnine)
 • Töökeskkonnaspetsialistide väljaõpe (80-tunnine)

Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik või töötajate esindaja, töökeskkonnanõukogu liige, ettevõtte juht, ergonoom, personalitöötaja või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

 • Esmaabiandjate väljaõpe (16-tunnine)*
 • Esmaabiandjate täiendõpe (8-tunnine)

Sihtrühm: Tööandja poolt määratud esmaabiandja.

 • Ehitusplatsi koordinaatori koolitus
 • Tuletööde tegemise koolitus

Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialist, töötajad, keskastmejuhid, projektijuhid, jm.

loe täpsemalt meie koolituste kohta rubriigis  UUDISED või vali sobiva KOOLITUSKALENDRIS

MUUD TÄIENDKOOLITUSED:

 • Töökeskkonnaalase juhtimissüsteemi loomine ettevõttes
 • Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine (käskkirjad ja kokkulepped, sissejuhatav juhend, ohutusjuhendid tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite kohta, sisekontrolli kord, kemikaalide käitlemise kord, isikukaitsevahendite kasutamise kord jm)
 • Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine. Tegevuskava terviseriskide vähendamiseks ja vältimiseks
 • Töökeskkonna ohutegurid. Ohutegurite tervisemõju ja ennetamismeetodid
 • Tööõnnetused ja Kutsehaigused. Teatamine, registreerimine, uurimine
 • Töökeskkonna sisekontroll
 • Töötamiskoha ergonoomika
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 • Terviseedendus töötamiskohal
 • Isikukaitsevahendite valik ja arvestus
 • Kemikaalide käitlemine ettevõttes
 • Müra mõju töötaja tervisele
 • jm
KORRALDAME KA ETTEVÕTTE SISESED KOOLITUSED: TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI, -VOLINIKU,-NÕUKOGU LIIKMETE VÄLJA- JA TÄIENDÕPET; ETTEVÕTTE TÖÖTAJATE OHUTUSALASED JUHENDAMISED, TÄIENDJUHENDAMISED JA VÄLJAÕPE VASTAVALT TEIE SOOVILE.

* Väljaõpe aluseks Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 80 «Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord»

 • lisa 1 TÖÖKESKKONNAVOLINIKE JA TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIKMETE VÄLJAÕPPEKURSUSE 24-TUNNINE ÕPPEKAVA
 • lisa 2 ETTEVÕTTES ESMAABIANDJATE VÄLJAÕPPEKURSUSE 16-TUNNINE ÕPPEKAVA