TÖÖKESKKONNAALASED TEENUSED

TÖÖKAITSE OÜ PAKUB OMA KLIENTIDELE INDIVIDUAALSEID LAHENDUSI JA AITAB TÄITA TÖÖINSPEKTSIOONI NÕUDED!

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS JA TEGEVUSKAVA TERVISERISKIDE VÄHENDAMISEKS

Riskianalüüsi aluseks on Töötervishoiu  ja  Tööohutuse  Seadus  ja Eesti  Vabariigi  töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad õigusaktid

Riskianalüüsi eesmärgiks töökeskkonna ohutegurite ja nende  mõju töötajate tervisele välja selgitamine, hindamine ja riskitaseme määramine erinevate meetodite abil

Riskianalüüs on aluseks isikukaitsevahendite ja ohumärguannete valimiseks, tervisekontrolli suunamiseks, sisekontrolli  korraldamiseks

Tegevuskavas antakse soovituse ülemäärase riskitasemega ohutegurite vältimiseks  või mõju vähendamiseks, valitakse efektiivsemad meetmed tööohutuse parandamiseks ja töötajate tervise säilitamiseks.

SAADA hinnapäringu või KOOLITA ennast Töökeskkonna riskianalüüsi koostamises

TÖÖPSÜHHOLOOGI TEENUS

TÖÖKESKKONNA PARAMEETRITE MÕÕTMISED

Töökeskkonna riskianalüüsi lahutamatu osa, mis võimaldab anda objektiivse  hinnangu töökeskkonna ohutegurile ja võimalikult täpselt määrata riskitase

DOKUMENTATSIOONI KOOSTAMINE       

Ettevõtte põhised juhendid töötajate juhendamise, väljaõpe-  ja täiendjuhendamise jaoks: ohutusjuhendid tehtavate tööde ja kasutatavate  töövahendite kohta, tule- ja elektriohutusjuhend, töökorralduse reeglid,  isikukaitsevahendite kasutamise kord, kemikaalide käitlemise kord, töökeskkonna sisekontrolli kord jm

SAADA hinnapäringu või KOOLITA ennast ohutusjuhendite koostamises

TÖÖKESKKONNA SISEAUDIIT      

Ettevõtte töökeskkonna, töötingimuste ja töökeskkonnaalaste dokumentide asjakohasus ja vastavus seadusandlusele

TÖÖKOHA ERGONOOMIKA ANALÜÜS JA ERGODISAIN 

Töökeskkonna projekteerimine ja töökoha ergonoomiline kujundamine

Töökeskkonna ergonoomika analüüs ja töötingimuste parandamise võimalused

Ergonoomiliste töövahendite valik

TÖÖKESKKONNA JUHTIMINE JA TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TEENUS

Töötervishoiu ja tööohutuse inseneri abi seadusandlusele vastava, ohutu, töötajatest hooliva ja jätkusuutliku töökeskkonna loomisel

Ettevõtte töökeskkonnaalase juhimissüsteemi loomine

Süstemaatilise sisekontrolli läbiviimine

Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine või uuendamine

Töötajate juhendamine

Tööinspektsiooniga suhtlemine

Töötajate tervisekontrolli korraldamine

Üld- ja Isikukaitsevahendite valik, tagamine ja arvestuse pidamine

jm

TÖÖANDJATE NÕUSTAMINE TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSE KÜSIMUSTES

Töökorraldus

Tööohutuskultuur, organisatsiooni käitumine ja eetika

Töötajate töövõime määramine ja töökindlusnäitajate analüüs

Investeerimine tööohutusse

Tervise edendamine töökohal

Ettevõtte töökeskkonnaalane juhtimine, efektiivsuse ja tootlikkuse näitajate  tõstmine

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine

Riskide vähendamise ja ennetamismeetodid

Ühiskaitsevahendite ja isikukaitsevahendite valik

Töötaja tervisekontrolli vajaduse määramine

Töövahendite valik

Riikliku järelevalve läbimine või riikliku järelevalve käigus koostatud   dokumentide ja esitatud nõuete selgitus (täitmise ja vaidlustamise võimalused)

TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASED KOOLITUSED

Töökeskkonnaalased koolitused TÖÖKESKKONNASPETSIALISTIDELE

Töökeskkonnaalased koolitused TÖÖKESKKONNA VOLINIKELE ning NÕUKOGU LIIKMETELE (välja- ja täiendõpe)

Koolitused ESMAABIANDJALE (välja- ja täiendõpe)

Ehitusplatsi KOORDINAATORILE

TULETÖÖDE tegemise koolitus

Sisekoolitused Sinu ettevõttele vajalikel teemadel ja sobiva kestvusega keskendudes praktiliste teadmiste andmisel  vastavalt sinu ettevõtte spetsiifikale ja vajadustele