TÖÖKESKKONNAALASED TEENUSED

TÖÖKAITSE OÜ PAKUB OMA KLIENTIDELE INDIVIDUAALSEID LAHENDUSI!

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS JA TEGEVUSKAVA TERVISERISKIDE VÄHENDAMISEKS

 • Riskianalüüsi aluseks on Töötervishoiu  ja  Tööohutuse  Seadus  ja Eesti  Vabariigi  töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad õigusaktid
 • Riskianalüüsi eesmärgiks töökeskkonna ohutegurite ja nende  mõju töötajate tervisele välja selgitamine, hindamine ja riskitaseme määramine erinevate meetodite abil
 • Riskianalüüs on aluseks isikukaitsevahendite ja ohumärguannete valimiseks, tervisekontrolli suunamiseks, sisekontrolli korraldamiseks
 • Tegevuskavas antakse soovituse ülemäärase riskitasemega ohutegurite vältimiseks  või mõju vähendamiseks, valitakse efektiivsemad meetmed tööohutuse parandamiseks ja töötajate tervise säilitamiseks.

TÖÖPSÜHHOLOOGI TEENUS

TÖÖKESKKONNA PARAMEETRITE MÕÕTMISED

 • Töökeskkonna riskianalüüsi lahutamatu osa, mis võimaldab anda objektiivse  hinnangu töökeskkonna ohutegurile ja võimalikult täpselt määrata riskitase

DOKUMENTATSIOONI KOOSTAMINE       

 • Ettevõtte põhised juhendid töötajate juhendamise, väljaõpe-  ja täiendjuhendamise jaoks: ohutusjuhendid tehtavate tööde ja kasutatavate  töövahendite kohta, tule- ja elektriohutusjuhend, töökorralduse reeglid,  isikukaitsevahendite kasutamise kord, kemikaalide käitlemise kord, töökeskkonna  sisekontrolli kord jm

TÖÖKESKKONNA SISEAUDIT      

 • Ettevõtte töökeskkonna, töötingimuste ja töökeskkonnaalaste dokumentide asjakohasus ja vastavus seadusandlusele

TÖÖKOHA ERGONOOMIKA ANALÜÜS JA ERGODISAIN 

 • Töökeskkonna projekteerimine ja töökoha ergonoomiline kujundamine
 • Töökeskkonna ergonoomika analüüs ja töötingimuste parandamise võimalused
 • Ergonoomiliste töövahendite valik

TÖÖKESKKONNA JUHTIMINE JA TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TEENUS

 • Töötervishoiu ja tööohutuse inseneri abi seadusandlusele vastava, ohutu,  töötajatest hooliva ja jätkusuutliku töökeskkonna loomisel
 • Ettevõtte töökeskkonnaalase juhimissüsteemi loomine
 • Süstemaatiline sisekontrolli läbiviimine
 • Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine või uuendamine
 • Töötajate juhendamine
 • Tööinspektsiooniga suhtlemine
 • Töötajate tervisekontrolli korraldamine
 • Üld- ja Isikukaitsevahendite valik, tagamine ja arvestuse pidamine
 • jm

TÖÖANDJATE NÕUSTAMINE TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSE KÜSIMUSTES

 • Töökorraldus
 • Tööohutuskultuur, organisatsiooni käitumine ja eetika
 • Töötajate töövõime määramine ja töökindlusnäitajate analüüs
 • Investeerimine tööohutusse
 • Tervise edendamine töökohal
 • Ettevõtte töökeskkonnaalane juhtimine, efektiivsuse ja tootlikkuse näitajate  tõstmine
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
 • Riskide vähendamise ja ennetamismeetodid
 • Ühiskaitsevahendite ja isikukaitsevahendite valik
 • Töötaja tervisekontrolli vajaduse määramine
 • Töövahendite valik
 • Riikliku järelevalve läbimine või riikliku järelevalve käigus koostatud   dokumentide ja esitatud nõuete selgitus (täitmise ja vaidlustamise võimalused)

TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASED KOOLITUSED

 • Töökeskkonnaalased koolitused TÖÖKESKKONNASPETSIALISTIDELE, -VOLINIKELE ning NÕUKOGU LIIKMETELE (välja- ja täiendõpe)
 • Koolitused ESMAABIANDJALE (välja- ja täiendõpe)
 • Ehitusplatsi KOORDINAATORILE
 • TULETÖÖDE tegemise koolitus
 • Sisekoolitused Sinu ettevõttele vajalikel teemadel ja sobiva kestvusega keskendudes praktiliste teadmiste andmisel  vastavalt sinu ettevõtte spetsiifikale ja vajadustele