TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE PÄDEVATE EKSPERTIDE POOLT

Kas saite tööinspektsiooni ettekirjutuse või soovite tuvastada töökeskkonna ohutegurid ja väljatöötada tegevuskava terviseriskide vähendamiseks?

Meie aitame Teile täita tööinspektsiooni nõuded tähtajaks ja parandada töökeskkonda, vähendada töötajate terviseriski ja tagada töökohtade ja -tingimuste vastavust nii EV seadusandlusele kui ka standartide nõuetele.

Meil on selleks:

Riskianalüüsi koostamise kogemus – 15 aastat.

Tööinspektori kogemus ja Riskianalüüsi nõuetele vastavuse hindamise kogemus – 5,5 aastat.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §13 lg 1 p 1 kohaselt Tööandja on kohustatud:

korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi, sealhulgas eririske käesoleva seaduse §-des 10 ja 101 nimetatud töötajatele ning töökohtade ja töövahendite kasutamisega ja töökorraldusega seotud riske.

töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostama kirjaliku tegevuskava, milles nähakse ette ettevõtte kõikidel tegevusaladel ja juhtimistasanditel korraldatavad tegevused töötajate terviseriski vältimiseks või vähendamiseks, nende ajakava, teostajad, ning eraldama selleks vajalikud vahendid;

korraldama uue töökeskkonna riskianalüüsi, kui töötingimused on muutunud, töövahendeid või tehnoloogiat on vahetatud või uuendatud, kui on ilmnenud uued andmed ohuteguri mõju kohta inimese tervisele, kui õnnetuse või ohtliku olukorra tõttu on riskitase esialgse tasemega võrreldes muutunud või kui töötervishoiuarst on tervisekontrolli käigus tuvastanud töötaja tööga seotud haigestumise.

teavitama töötajaid, töökeskkonnanõukogu, töökeskkonnavolinikke ja teisi töötajate esindajaid ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ning tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest

Lisaks, teiste määruste kohaselt:

Tööandja peab töökeskkonna riskianalüüsi alusel kasutama tööl ohumärguannet, kui tehniliste ühiskaitsevahenditega või töökorralduslike abinõudega ei ole võimalik riski piisavalt vähendada.

Tööandja peab enne isikukaitsevahendite valimist tegema töökeskkonna riskianalüüsi, et selgitada need ohutegurid, mille mõju ei saa vältida või vähendada muul moel kui isikukaitsevahendit kasutades.

Tööandja rakendab abinõusid alaealise töötaja terviseriskide vältimiseks käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktis 3 nimetatud riskianalüüsi tulemuste alusel.

Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat.